Městský tenisový Svaz OSTRAVA,

náměstí Svatopluka Čecha 10, OSTRAVA 1

 

Pravidla činnosti městského tenisového svazu OSTRAVA.

 

  1. Činnost a náplň městského tenisového svazu

 

1.1         Městský tenisový svaz (dále jen MěTS) je dobrovolný nevýdělečný spolek občanů orientující se na sportovní činnost tenis, sdružující základní organizační složky, kterými jsou tenisové oddíly resp. kluby (dále jen TO) na území okresu Ostrava-město Moravskoslezského kraje k plnění níže uvedeného poslání.

                          Sídlo MěTS Ostrava je: nám. Svatopluka Čecha 10, 702 00, Ostrava 2.

1.2         V návaznosti na stanovy Severomoravského tenisového svazu (dále jen SmTS) má MěTS Ostrava jako jeho nižší organizační složka odvozenou právní subjektivitu.

1.3         Činnost a náplň je věnována:

·        především výchově mládeže a podpoře její sportovní závodní činnosti v soutěžích organizovaných MěTS, SmTS, českým tenisovým svazem (dále jen ČTS) a vést své členy k dodržovaní etických a mravní pravidel,

·        podpoře a propagaci tenisu pro širokou veřejnost,

·        organizování městských přeborů a dalších soutěží v rámci tenisového hnutí (např. soutěž dětí do 9 –ti let, soutěž veteránů různých věkových kategorií atd.)

·        organizovaní sportovních a výchovných akcí vedoucí k rozvoji těla a ducha občanů Ostravy a okolí

·        řízení mládežnických soutěží v návaznosti na vyšší tenisový orgán (SmTS)

1.4         K naplnění své činnosti spolupracuje se SmTS, ČTS, případně s dalšími okresními tenisovými svazy (dále jen OTS) a dále s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, případně dalšími orgány, organizacemi a složkami  a to zejména s  Ostravskou tělovýchovnou unií (dále jen OTU).

 

 

  1. Podmínky členství

 

2.1         Členem MěTS Ostrava se může stát kterákoliv základní organizační složka - TO, která působí na území okresu Ostrava-město, za dodržení následných podmínek:

·        má kolektivní registraci u ČTS s přiděleným identifikačním číslem

·        má zaplacený soutěžní poplatek na daný rok

·        zašle vyplněný sledovací list ČTS na daný rok MěTS.

2.2         Člen městského tenisového svazu má povinnost dodržovat pravidla činnosti MěTS

2.3         Fyzická osoba, delegována TO, má právo volit a být volena do výkonného výboru (dále jen VV) MěTS

2.4         Ztráta členství v MěTS může nastat dle níže uvedených podmínek:

·        vystoupením

·        zrušením, případně zaniknutím TO

·        nezaplacením soutěžního poplatku na daný rok v termínu dle Registračního řádu

·        neodevzdáním vyplněného sledovacího listu na daný rok MěTS v daném termínu

 

 

strana 2 z 3

  1. Orgány MěTS

 

·        valná hromada (VH)

·        výkonný výbor (VV)

·        předseda MěTS

 

3.1       Valná hromada. 

3.1.1    Valná hromada je nejvyšším volebním i schvalovacím orgánem MěTS, a schází se minimálně jednou za čtyři roky. Svolává ji předseda, případně výkonný výbor.

3.1.2    Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na valné hromadě přítomna nejméně třípětinova většina delegátů s hlasem rozhodujícím. Účast delegáta je nezastupitelná.

3.1.3    Mimořádnou valnou hromadu je předseda (případně výkonný výbor) povinnen svolat do čtyř týdnů po obdržení žádosti, pokud o ni požádá minimálně 60 % členů, řádně evidovaných k datu podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady.

3.1.4    Valná hromada je tvořena delegáty kteří jsou volbou delegováni TO MěTS Ostrava. Klíč pro počet delegátů zastupující oddíly se stanoví následným způsobem:

·        1-delegát pro každý oddíl, jenž má splněny podmínky členství dle bodu2.1.

·        1-delegát za každou kategorii v soutěži družstev (Mž-1,Sž-1,Dor.-1,D-1,) max. 4 pro každý oddíl

3.1.5  Každý delegát obdrží nejméně 15 dnů před termínem valné hromady pozvánku   na            

valnou hromadu s jejím programem, volební řád, jednací řád a kandidátní listinu pro volby do VV MěTS

 

3.2       Výkonný výbor

3.2.1        Výkonný výbor je výkonným orgánem MěTS Ostrava, který řídí činnost MěTS v souladu s těmito pravidly činnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i jinými předpisy, jimiž je MěTS vázán a rozhodnutími vyšších orgánů v tenisovém hnutí (SmTS, ČTS).Funkční období členů VV je čtyřleté.

3.2.2        Výkonný výbor je pětičlenný. Skládá se z předsedy, místopředsedy, jednatele a dalších dvou členů

3.2.3        Kandidáti do výkonného výboru musí být starší 18-ti let a jsou navrženi TO , které zašlou své návrhy písemně na MěTS dle určeného termínu před valnou hromadou.

3.2.4        Výkonný výbor je volen valnou hromadou MěTS, která je tvořena delegáty jednotlivých TO. Po zvolení VV valnou hromadou, si členové VV na prvním ustavující schůzi zvolí ze svého středu předsedu. Předseda pak jmenuje po dohodě ostatní funkcionáře VV.

3.2.5        Výkonný výbor se schází dle potřeby, zpravidla však jednou měsíčně

3.2.6        Členství ve VV zaniká:

·        zvolením nového VV po uplynutí funkčního období

·        odvoláním mimořádnou valnou hromadou

·        vzdáním se členství

·        úmrtím

3.2.7      V případě že členství některého člena ve VV zanikne před uplynutím funkčního období je předseda povinen provést kooptaci (nejvýš dvou členů) jednak z řad náhradníků nebo pak v případě dalších členů až po předložení k rozhodnutí VV.

3.2.8        Výkonný výbor zabezpečuje plnění usnesení z valné hromady

3.2.9        VV MěTS za nemocného nebo dlouhodobě nepřítomného člena rady SmTS, který zastupuje MěTS Ostrava, deleguje ze svých řad člena náhradního.

 

 

 

strana 3 z 3

3.3      Předseda MěTS          

3.3.1    Předseda je volen členy VV, zvoleného valnou hromadou

3.3.2    Předseda je představitelem MěTS. Vystupuje, zastupuje a hájí zájmy MěTS navenek.

3.3.3    V případě nemoci, dlouhodobé nepřítomnosti, zastupuje předsedu místopředseda, případně jednatel nebo pověřený člen výkonného výboru

3.3.4    Výkon funkce předsedy zaniká:

·        Zvolením nového předsedy po ukončení funkčního období

·        Odvoláním výkonným výborem třípětinovou většinou

·        Vzdáním se funkce

·        Úmrtím

 

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

Tyto pravidla činnosti MěTS se schvalují valnou hromadou a nabývají účinnosti dnem schválení.

 

 

 

 

 

Schváleno na valné hromadě Městského tenisového svazu OSTRAVA dne : 26.11.2003.

 

 

 

 


Ing. Josef Gelnar v.r.

 předseda MěTS